සෙනසුරාදා බැංකුකරණය

 

 

ශාඛාවේ නම ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය රාජකාරි වේලාවන් සේවා
මුල්‍ය උකස් වෙනත්
දඹුල්ල 576 066-2285270 08.30 - 12.30 ඔව් ඔව් ණය
ගම්පොල 575 081-2350108 08.30 - 12.30 ඔව් ඔව්  
නුවර 2 081-2223697 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව්  
කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් 473 081-2205110 09.00 - 16.30 ඔව් ඔව් ණය
මාතලේ 68 066-2222262 08.00 - 12.00 ඔව්    

 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
Kalmunai 510 067-2229340 08.30 - 12.30 ඔව් ඔව්  
ත්‍රිකුණාමල නගර ශාඛාව 624 026-2223880 08.30 - 12.30 ඔව් ඔව්  

 

 

 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
අනුරාධපුරය  22 025-2222393 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්  ණය 
අරලගංවිල  599 027-3279257 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්  ණය 
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය  686 027-2250287 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්  ණය 
කදුරුවෙල  502 027-2225025 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්   
කැකිරාව  676 025-2264280 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
අච්චුවේලි  778 021-2058011 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
චන්කනායි  792 021-2250015 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
චාවකච්චේරි  501 021-2270060 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
චුන්නාකම්  53 021-2242495 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
යාපනය  5 021-2224018 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ආරක්‍ෂිත සේප්පු
යාපනය දෙවන ශාඛාව  500 021-2226033 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
කිලිනොච්චි  93 021-2283949 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
මනිපායි  281 021-2255188 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
මන්නාරම  46 023-2222337 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ආරක්‍ෂිත සේප්පු
මුල්ලියවලෙයි  511 024-3245730 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
නෙල්ලිඅඩි  638 021-2263260 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ආරක්‍ෂිත සේප්පු
පේදුරුතුඩුව  28 021-2263570 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
තිරුනල්වේලි  761 021-2223948 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
වවුනියාව  44 024-2222141 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ආරක්‍ෂිත සේප්පු
වේලනයි  63 021-2225274 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   

 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
පුත්තලම  20 032-2223401 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
ගල්ගමුව  549 037-2253080 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
කුරුනෑගල  9 037-2233880 08.30 - 13.00 ඔව්     
කුරුනෑගල දෙවන නගර ශාඛාව  513 037-2222331 08.30 - 13.00 ඔව්     
නොරොච්චෝලෙයි  779 032-2268555 08.30 - 13.00   ඔව්   
පල්ලම  302 032-2224945 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්   
තොඩුවැව  305 032-2256330 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්   
උඩප්පුව  306 032-2258675 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්   

 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
අවිස්සාවේල්ල  530 036-2222099 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   

 

 

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
ඇල්පිටිය  619 091-2291280 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
ගාල්ල නගර ශාඛාව  89 091-2234478 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
මාතර  24 041-2229280 08.30 - 13.30 ඔව්  ඔව්   
මත්තල ගුවන් තොටුපල  796 047-2031909 06.00 - 12.30 ඔව්     
රත්ගම  259 091-2267791 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
ඌරගස්මං හන්දිය  748 091-2264865 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්   

 

ශාඛාවේ නම  ශාඛා කේතය  දුරකථන අංකය  රාජකාරි වේලාවන්  සේවා 
මුල්‍ය  උකස්  වෙනත් 
අලුත්ගම  680 034-2271413 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
බම්බලපිටිය  37 011-5368439 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
බේරුවල  58 034-2279899 08.30 - 15.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
බියගම  732 011-5058970 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
ආයෝජන මණ්ඩල මුදල් එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය 681 011-2448875 09.00 - 14.00 ඔව්     
කටුනායක ආයෝජන මණ්ඩල මුදල් එකතු
කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය 
658 011-2252523 09.00 - 14.00 ඔව්     
බොරැල්ල  38 011-4612617 08.30 - 13.00 ඔව්     
බහාලුම් කාර්යාලය  658 011-2251943 08.30 - 12.00 ඔව්     
Central Bus Stand 573 011-5365118 08.30 - 14.30 ඔව්  ඔව්  ණය 
Central Super Market 672 011-2446475 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
රේගු ආනයන ඒකකය  747 112447030 08.30 - 16.00 ඔව් (limited)    
දොඩංගොඩ  293 034-2281628 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සංකීර්ණය  718 011-2934042 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
ගම්පහ  45 033-2234404 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
ග්‍රෑන්ඩ්පාස්  628 011-2448202 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
හංවැල්ල  741 036-2253520 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
හෝමාගම  568 011-2855059 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
නිදහස් චතුරශ්‍රය  453 011-2680285 08.30 - 13.00 ඔව්     
ජා-ඇල  39 011-5342311 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
Kadawatha 59 011-2920687 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
කළුතර  16 034-2229804 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
කෙසෙල්වත්ත  617 038-2298330 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
කිරිබත්ගොඩ  543 011-2911304 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
කොළොන්නාව  595 011-2572265 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
ලංකා හොස්පිටල් 603 011-2369535 08.30 - 12.00 ඔව්     
ලොතරැයි මණ්ඩලය  34 011-4824841 08.30 - 15.00 ඔව්     
මහරගම  55 011-2746146 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
මහ වීදිය  26 011-2393541 08.30 - 12.30 ඔව්     
මීරිගම  88 033-2275975 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්   
මොරටුව  61 011-2646165 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
ගල්කිස්ස  766 011-2721060 08.30 - 14.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය  38 011-2369622 16.30 - 10.30 ඔව්     
මීගමුව  18 031-2224711 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
මීගමුව නගර ශාඛාව  572 031-2231297 08.30 - 12.30 ඔව්  ඔව්  ණය 
නුගේගොඩ  49 011-2825612 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
පාදුක්ක  678 011-2859112 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
පාණදුර  7 038-2243323 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
පාණදුර නගර ශාඛාව  607 038-2243324 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
කොටුව  574 011-2434478 08.30 - 14.00 ඔව්    ණය 
පෑලියගොඩ  42 011-2980025 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්   
පුද්ගලික  681 011-2446821 24 hrs ඔව්     
පිළියන්දල  736 011-2614165 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
පූගොඩ  765 011-2404821 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
රාගම  764 011-2960291 08.30 - 13.00   ඔව්   
රීජන්ට් වීදිය  627 011-2697035 08.30 - 13.00 ඔව්     
වාද්දුව  584 038-2232538 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
වත්තල  505 011-5868394 08.30 - 15.00 ඔව්  ඔව්  ණය (4.00)
වැලිසර  527 011-2958485 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය 
වැල්ලවත්ත 23 011-2588941 08.30 - 13.00 ඔව්  ඔව්  ණය