ඉරිදා දින බැංකුකරණය

 

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත්
කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් 473 081-2205110 09.00 - 16.30 ඔව් ඔව් ණය
බොගවන්තලාව 491 052-2267599 08.30 - 15.00 ඔව් ඔව් ණය
අගරපතන 488 051-2230133 08.30 - 15.00 ඔව් ඔව් ණය

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත්
කැබිතිගොල්ලෑව 621 025-2298680 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
හිඟුරග්ගොඩ 601 027-2247642 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
අනුරාධපුර නව නගරය 98 025-2223685 08.30 - 12.30 ඔව් ඔව්  
රාජාංගනය 396 025-2276558 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව් ණය

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත්
වාරියපොළ 379 037-2267348 08.30 - 13.30   ඔව්  
පුත්තලම 48 032-2265209 08.30 - 13.30   ඔව්  
නාත්තන්ඩිය 50 032-2254280 08.30 - 13.00 ඔව්    
මැල්සිරිපුර 555 037-2250165 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
මදුරන්කුලිය 565 032-2268003 08.30 - 14.30 ඔව් ඔව්  
කල්පිටිය 589 032-2260702 08.30 - 13.00   ඔව්  
හිරිපිටිය 569 037-2264080 08.30 - 12.30   ඔව්  
දුම්මල්සූරිය 580 032-2240690 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව්  
බිංගිරිය 554 032-2246999 08.30 - 13.30 ඔව්    

 

 

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත්
බලංගොඩ 688 045-2288390 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
ඇහැලියගොඩ 57 036-2259571 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
නිවිතිගල 597 045-2279280 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව් ණය
පින්නවල 287 035-2264294 09.00 - 12.00 ඔව් ඔව්  
රත්නපුර 31 045-2222100 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
රුවන්වැල්ල 585 036-2266280 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව් ණය

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත්
මත්තල ගුවන්තොටුපල 796 047-2031909 6.00 - 12.30 ඔව්    

 

 

 

 

 

ශාඛාව ශාඛා කේතය දුරකථන අංකය වැඩ කරන වේලාව සේවා
මුදල් උකස් වෙනත් Services
බදුරලිය 662 034-2244952 08.30 - 12.00 ඔව් ඔව්  
රේගු ආනයන ඒකකය 747 011-2447030 08.30 - 16.00  ඔව් (සීමිත)    
දෙහිවල 51 011-2738335 08.30 - 13.00  ඔව් ඔව් ණය
මාළු වෙළඳපල, පෑලියගොඩ 718 011-2934042 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව් ණය
හොරණ 54 034-2260428 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව් ණය
කටුකුරුන්ද 625 034-2221364 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව්  
කොට්ටාව 773 011-2783313 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව් ණය
ලොතරැයි මණ්ඩලය 34 011-4824841 08.30 - 13.00 ඔව්    
මාලඹේ 763 011-2760753 08.30 - 14.00 ඔව් ඔව් ණය
මතුගම 556 034-2243590 08.30 - 13.00 ඔව් ඔව් ණය
පුද්ගලික 681 011-2446821 24 hrs ඔව්    
යක්කල 769 033-2233591 08.30- 13.00 ඔව් ඔව් ණය