වසරේ දින 365 ම දවසේ පැය 24 පුරා ම ක්‍රියාත්මක අපගේ ප්‍රධාන ශාඛාවෙන් දැන් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් සහ කඩිනමින් බැංකු කටයුතු ඉටු කරගත හැකිය

ප්‍රධාන කාර්යාලය : 

ලංකා බැංකුව

අංක : 01, ලංකා බැංකු චතුරශ්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත,

කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන +94 (11)  220 3044 / 220 3045

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය +94 (11)  220 4444