ආයතනික දර්ශනය

දැක්ම

  • ජාතියේ බැංකුව බවට පත් වීම

අරමුණ

  • පාරිභෝගිකයන්

          අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අභිප්‍රායන් මුඳුන්පමුණුවාලමින් ඔවුන් සහ බැංකුව අතර අන්‍යොන්‍ය සුහදතාව වර්ධනය කිරීම

  • කාර්යමණ්ඩලය

         සේවා විශිෂ්ටත්වයේ විශිෂ්ටයන් බවට පත් වීම සඳහා අපගේ සියලු ම කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් දිරිගැන්වීම සහ ඇගයුමට ලක් කිරීම

  • හිමිකරුවන්

        මෙරට නාගරික සහ ග්‍රාමීය සියලු ප්‍රදේශ තුළ සාධාරණ ලෙස බෙදී යන පරිදි සංවර්ධනය සිදු කිරීමට සමත් පුරෝගාමියෙකු බවට පත් වීම

  • සමාජය

        ඉදිරි ගමන ආලෝකමත් කරන ප්‍රදීපයක් මෙන් දිවයින පුරා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම